SPIDER CATCHER - PromZ Vak

SPIDER CATCHER

Op een vriendelijke manier verlost worden van spinnen en ander ongedierte. A.LEX heeft het alleen recht op verkoop van de Spider Catcher in Nederland. Consumenten richtprijs: € 14,95 p.st. incl. btw A.Lex ( 010-2983123, info@a-lex.eu , www.a-lex.eu )A.LEXCALANDSTRAAT 78 3125 BB SCHIEDAM THE NETHERLANDS www.a-lex.eu  Telefoon: +31 (0)10 29 83 123 Fax: +31 (0)10 24 72 004 E-mail: INFO@A-LEX.EU