Pocket Spray 20 ml - Sun Spray SPF 30, Body Label - Promzvak